Přehled témat DP

[1] Zaměstnanci katedry

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

 • účetnictví pojišťoven v zemích EU
 • vybrané problémy účetnictví pojišťoven
 • finanční analýza pojišťoven
 • pojistně technické rezervy
 • problematika zajištění pojišťoven
 • problematika oceňování aktiv a dluhů v účetnictví komerčních pojišťoven
 • problematika finančního umístění v komerčních pojišťovnách
 • mezinárodní účetní standardy a jejich aplikace v komerčních pojišťovnách
 • solvency II

Ing. Václav Černý, Ph.D.

 • vývozní obchodní případ – účtování, evidence, realizace, efektivnost
 • dovozní obchodní případ – účtování, evidence, realizace, efektivnost
 • účetnictví logistické firmy
 • + další témata dle dohody

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

 • environmentální účetnictví
 • specifika účetnictví v zemědělských podnicích
 • + další témata dle dohody

Ing. Michal Hora, Ph.D.

 • vedení účetnictví na PC
 • hodnocení SW pro účetnictví

prof. Ing. Miloslav  Janhuba, CSc.

 • vybraný problém z teorie účetnictví (podle dohody s diplomantem)
 • výsledek hospodaření, možnosti jeho stanovení a vykázání
 • využití bilance úplného toku kapitálu ve finanční analýze

Ing. Jaroslava Janhubová

 • účetnictví lékařské ordinace (zvláštnosti a problémy)
 • odepisování dlouhodobého majetku
 • účetní ocenění zásob a jeho důsledky

Ing. Marek Jošt

 • účetnictví neziskových organizací
 • vybraná témata z auditingu

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

 • právní úprava auditingu v ČR
 • evropský rozměr auditorské profese
 • regulace pomocí národních a mezinárodních auditorských standardů
 • principy kontroly kvality (ISQC1 aISA 220)
 • veřejný dohled v EU a v České republice
 • etické otázky auditorské profese
 • externí a interní audit, principy a vztahy
 • ověřování účetní závěrky a výroční zprávy ve vybraném podniku
 • počítačem podporované auditorské techniky (zejména IDEA, DATEV)
 • vybudování systému vnitřních kontrol v konkrétním podniku
 • corporate governance, principy, praktické aplikace se zdůrazněním role auditorů
 • kodexy správy společností, důvody vzniku, historie, současné aplikace (Cadbury Code, OECD Code atp.)
 • podvodná jednání, vymezení, klasifikace, vliv na ekonomiku podniku.
 • + další témata dle individuální dohody studenta s vedoucím práce

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

 • vedení účetnictví na počítači
 • hodnocení programů pro vedení účetnictví
 • automatizace účetnictví (obecně)
 • formy a techniky vedení účetnictví
 • mezinárodní účetní standardy
 • vývojové tendence ve využití informačních technologií v účetnictví
 • audit účetní závěrky v počítačovém prostředí
 • mezinárodní regulace a harmonizace účetnictví
 • + další témata podle dohody s diplomantem

Ing. Jan Molín, Ph.D.

 • vybrané problémy transformace výsledku hospodaření podle českých účetních předpisů na základ daně z příjmů fyzických, resp. právnických osob
 • problémové oblasti vztahu účetnictví a daní v České republice
 • účetnictví a daňová evidence individuálního podnikatele a jejich vztah k dani z příjmů fyzických osob
 • vztah právních předpisů upravujících účetnictví v České republice a soukromoprávních norem
 • vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

 • účetnictví jednotlivce
 • problematika evidence zásob ve firmách s obchodní činností,
 • účetnictví malých firem (drobné formy podnikání)
 • zvláštnosti účetnictví v osobních společnostech (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost)
 • zvláštnosti účetnictví v akciové společnosti
 • zvláštnosti účetnictví cestovních kanceláří
 • zvláštnosti účetnictví ve spotřebních družstvech
 • účetnictví a daně (různé pohledy)
 • leasingové operace a jejich zachycení v účetnictví
 • zvláštnosti účetnictví realitních kanceláří

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

 • zavádění Mezinárodních účetních standardů českými podniky, problematika současného vykazování podle různých standardů, související nároky na podnikové informační systémy
 • interní a externí reporting v rámci (mezinárodní) společnosti
 • účetnictví zahraničních poboček (zahraničních organizačních složek)
 • konsolidace zahraničních dceřiných společností, účetnictví v mezinárodních a nadnárodních společnostech
 • fúze, akvizice, podnikové kombinace – vykazování před a po, metodika, daňové, finanční, právní souvislosti, tvorba scénářů, interní reporting před a po kombinaci, ověřování prohlášení statutárního orgánu o podstatných změnách jmění
 • vnitřní kontrolní systémy, kontrolní vazby v účetnictví, oběhy dokladů (workflow), vazba na účetní software
 • zpronevěry, defraudace (occupational fraud), techniky jejich odhalování, prevence, interní a forenzní audit, implementace SOX a jeho audit, procesní audity
 • kreativní účetnictví (financial fraud)
 • forenzní účetnictví, účetnictví jako důkaz
 • outsourcing vedení účetnictví (zejména do zahraničí)
 • využívání finančního účetnictví managementem (pro interní reporting)
 • účetní principy a jejich aplikace; interpretace účetních předpisů; přednost obsahu před formou
 • ověřování dotací, audit ve veřejném sektoru
 • účetnictví derivátů
 • etika v účetnictví

Ing. Mariana Peprníčková, Ph.D.

 • dlouhodobá hmotná aktiva v IFRS a českých účetních předpisech
 • leasing v IFRS a českých účetních předpisech
 • koncepční rámec
 • prezentace účetní závěrky v IFRS a českých účetních předpisech
 • rezervy v IFRS a českých účetních předpisech

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

 • účetnictví fúzí a akvizic
 • vliv volby účetních metod na vypovídacích schopnost účetní závěrky

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

 • Oblast IFRS:
  • textová analýza výročních zpráv a účetních závěrek
  • alternativní měřítka výkonnosti v účetních závěrkách
  • relevance účetních závěrek pro kapitálové trhy
  • vliv implementace IFRS na fungování kapitálových trhů v tranzitivních ekonomikách
  • vybraná dílčí témata (s praktickou aplikací)
 • Účetní regulace:
  • politické zásahy do účetnictví
  • lobbování společností při tvorbě účetních předpisů
  • reakce společností na změnu účetních předpisů
 • Corporate Social Responsibility v účetnictví:
  • účetnictví klimatických změn
  • účetnictví elektromobility
 • Ostatní:
  • účetní výkaznictví (profesionálních) sportovních klubů
  • účetnictví kryptoaktiv
  • další témata (včetně kontroverzních) možná na základě dohody se studenty
 • Obsah některých vybraných témat v InSIS (přístup po přihlášení)
 • Bližší informace k postupu zpracování zde

Ing. Monika Randáková, Ph.D.

 • likvidace obchodních společností bez právního nástupce
 • insolvenční řízení, jeho průběh z pozice dlužníka a z pozice věřitele
 • úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení – konkurz, reorganizace, oddlužení
 • mimořádné účetní závěrky při porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti
 • oceňování aktiv a závazků dlužníka v úpadku
 • účetnictví versus daňová evidence individuálního podnikatele

Jana Roe, Ph.D., CPA

 • témata (týkající se US GAAP, IFRS, příp. auditu) dle dohody

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

 • vlastní kapitál – právní a účetní aspekty
 • účetní zobrazení majetku nabytého vkladem vlastníka do obchodní společnosti
 • regulace účetnictví ve vybrané zemi mimo ČR
 • oceňování na reálnou hodnotu v účetním systému ČR

Ing. Michal Šindelář

 • témata z oblasti auditingu
 • témata z oblasti propojení účetnictví a zdanění

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 • analýza pravidel IFRS s bližším a hlubším zaměřením na vybrané oblasti pravidel
 • konvergenční proces IFRS a U.S. GAAP, spolupráce IASB a FASB, zmapování projektů, jejich dosavadní a očekávaný vývoj
 • implementace IFRS v podniku
 • IFRS pro malé a střední podniky (SME) – představení pravidel, proces vzniku a současný proces přijímání po světe, pozitivní a negativní reakce, přijetí a odmítnutí, posouzení vhodnosti pro ČR
 • srovnání účetní závěrky sestavené na bázi plných IFRS a IFRS pro SME, zdůraznění rozdílů, vyhodnocení užitečnosti poskytovaných informací
 • konsolidovaná účetní závěrka – proces konsolidace a s ním související aplikace účetních pravidel, výpočet a ocenění goodwillu, prezentace a ocenění nekontrolních podílů, pořízení a vyřazení dceřiného podniku
 • majetkové účasti s podstatným vlivem a s existencí spoluovládání

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 • konsolidovaná účetní závěrka
 • účetnictví finančních aktiv a finančních závazků a nástrojů
 • využití údajů z účetnictví pro potřeby ocenění podniku
 • obsah, struktura a vypovídací schopnost výkazu „cash flow“
 • oceňování ve finančním účetnictví
 • goodwill a jiná nehmotná aktiva
 • příp. další témata po individuální dohodě se studentem
 • vykazování podle Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS)

Ing. Marie Zelenková, Ph.D.

 • problematika kurzových rozdílů v účetních závěrkách (sestavovaných v cizí měně)
 • význam informací při oceňování v účetnictví
 • vybrané problémy srovnání účetní legislativy v ČR s národně uznávanými standardy
 • + další témata možná dle dohody

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

 • regulace evropského účetnictví
 • harmonizace evropského účetnictví
 • implementace IFRS v EU

[2] Externí spolupracovníci

Ing. David Čevela, Ph.D.

 • témata z finančního účetnictví podnikatelských subjektů

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

 • corporate governance v účetnictví a daních
 • transferové ceny v účetnictví a daních
 • kreativní účetnictví

Ing. Jan Novotný

 • vykazování finančních derivátů
 • vykazování finančních nástrojů
 • zajišťovací účetnictví
 • specifika finančního výkaznictví v bankách
 • promítání časové hodnoty peněz v účetnictví

Ing. Lukáš Poutník, Ph.D.

 • témata z oblasti účetnictví veřejného sektoru

Ing. Petr Vácha, Ph.D.

 • témata z oblasti auditingu

Ing. Lukáš Wagenknecht

 • témata z oblasti interního auditu