Pravidla omlouvání studentů FMV, FPH, FIS a NF na KFÚA

Tato pravidla omlouvání jsou určena pro studenty FMV, FPH, FIS a NF, kteří studují předměty garantované katedrou finančního účetnictví a auditingu.
Studenti Fakulty financí a účetnictví se řídí fakultními předpisy.

[1] Při omlouvání studijních povinností studentů FMV, FPH, FIS a NF u předmětu garantovaných KFÚA se postupuje v souladu s čl. 10-11 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze

[2] Student/ka může požádat vyučujícího nebo zkoušejícího o omluvení studijní povinnosti, kterou nemohl/a z vážných důvodů splnit (tj. měl/a překážku v plnění studijních povinností). Vážnými důvody jsou zejména nemoc a úraz vedoucí k pracovní neschopnosti.

[3] Žádost o omluvu podává student/ka do pěti pracovních dnů po termínu, kdy měla být studijní povinnost splněna, nebo poté, kdy pominula překážka pro její splnění. Nelze-li vyučujícího nebo zkoušejícího kontaktovat, zanechá student/ka žádost na sekretariátu katedry.

[4] Žádost o omluvu může student/ka podat i elektronicky prostřednictvím elektronické pošty odeslané ze své školní e-mailové adresy.

[5] Překážku pro splnění studijní povinnosti musí student/ka prokázat příslušným dokladem. V případě nemoci nebo úrazu je tímto dokladem:

  • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenka), nebo
  • potvrzení o zdravotním stavu pacienta/pacientky vydávané za účelem prokázání neschopnosti plnit studijní povinnosti na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (ke stažení ZDE)

[6] O omluvě studijní povinnosti rozhoduje vyučující nebo zkoušející bezodkladně na základě podkladů předložených studentem/kou. Rozhodnutí se studentovi/ce oznamuje, přičemž za oznámení se považuje i uvedení klasifikace předmětu do zkušební zprávy ve studijním informačním systému (InSIS).

[7] Pokud důvod omluvy vyučující nebo zkoušející neuzná, může student/ka do tří pracovních dnů od oznámení zamítavého rozhodnutí požádat o přezkoumání rozhodnutí vedoucího katedry. V žádosti je nutné uvést důvody, proč student/ka nesouhlasí s zamítnutím. Na vedoucího katedry se může student/ka obrátit i v případě, že jestliže vyučující nebo zkoušející o omluvě nerozhodne do pěti pracovních dnů od prokazatelného podání žádosti. Vedoucí katedry o žádosti rozhodne bez zbytečného odkladu s konečnou platností. V případě, že vyučující nebo zkoušející je vedoucí katedry, podává student/ka žádost o přezkoumání děkanovi FFÚ.

[8] Překážky v plnění studijních povinností:

  • V případě, že vyučující nebo vedoucí katedry omluví dílčí studijní povinnost konanou v období výuky, rozhodne vyučující o náhradním termínu pro její splnění.
  • V případě, že vyučující, zkoušející nebo vedoucí katedry omluví neúčast studenta na zapsaném termínu pro skládání zkoušky, má student právo účastnit se posledního termínu pro skládání zkoušky v daném zkouškovém období, který je pro tyto případy vyhrazen. Jestliže se student/ka nemohla z vážných důvodů účastnit ani tohoto termínu, rozhodne vyučující nebo zkoušející o omluvě předmětu, a to opět pouze na základě prokázání překážky v plnění studijní povinnosti (viz body 1-5 výše).
  • Pokud překážka plnění studijních povinností na straně studenta/ky trvá déle než 15 kalendářních dnů, informuje student/ka o této situaci studijní referentku své fakulty. Omluvení předmětu bude řešeno v součinnosti s příslušnou fakultou, a to na základě jejího rozhodnutí, zda bude  studentu/ce přerušeno studium v daném semestru, nebo omluveny dílčí studijní povinnosti.