Přínosy Ph.D. studia na KFÚA

Proč absolvovat doktorské studium (DS)?

 • DS představuje třetí (nejvyšší) stupeň vysokoškolského vzdělávání
 • DS studentům poskytuje silné teoretické zázemí, které umožňuje pochopit příčiny a důsledky reálně probíhajících procesů
 • DS poskytuje studentům nástroje k získání schopností zpracovat odborné téma do dostatečné hloubky jak z hlediska teoretického, tak i s ohledem na sběr a statistické zpracování relevantních empirických dat
 • DS podstatným způsobem zlepšuje prezentační a komunikační schopnosti absolventů prostřednictvím výuky v předmětech či prezentací příspěvků na mezinárodních konferencích
 • DS vylepšuje schopnost zpracovávat a obhajovat odborné texty v anglickém jazyku

Proč absolvovat DS na KFÚA?

 • kvalitní odborné zázemí: členové katedry působí ve významných profesních institucích (Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora certifikovaných účetních) na vedoucích postech
 • náskok před ostatními: fakulta reprezentovaná zástupci katedry je členem Národní účetní rady + připomínkovým místem, které se vyjadřuje k připravovaným účetním předpisům + spolupráce s NKÚ na překladech IPSAS

Jakou přidanou hodnotu přináší úspěšné asbolvování DS na KFÚA?

 • díky zapojení katedry do přípravy nových účetních předpisů se nebudete muset přizpůsobovat ex-post změnám, nýbrž budete součástí jejich přípravy, budete znát kontext i pravděpodobný budoucí vývoj
 • v praxi vysoce oceňovaná schopnost vystupovat před publikem při prezentaci odborných témat v češtině i angličtině
 • široké uplatnění jak v podnikové praxi, tak ve státní správě a veřejném sektoru nejen v ČR, ale i v zahraničí
 • na základě získaného teoretického pozadí pochopení a) důvodů, metod, přínosů a nákladů regulace účetnictví; b) důvodů pro volbu konkrétní účetní metody účetní jednotkou z hlediska možných sledovaných cílů; c) trendů v mezinárodním účetním výkaznictví a auditingu

Úspěšně absolvované studium doktorského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku představuje vstupenku na pozice, na kterých se vyžaduje vysoká míra kreativity podložená odbornými znalostmi a schopností samostatně navrhovat optimální řešení problémů