Bakalářské práce a státní bakalářské zkoušky

Klíčové okamžiky:
SBZ a obhajoby BP v ZS 2022 Termíny
Termíny konání SBZ a obhajob 5.9.2022
Termín pro odevzdání přihlášky 14.8.2022
Povinnosti při přihlašování na SBZ a k obhajobě BP:
 1. Dodržovat obecné požadavky stanovené fakultními předpisy
 2. Student programu Účetnictví a finanční řízení podniku se přihlašuje na SBZ a obhajobu BP na té katedře (tj. KFÚA, KFOP nebo KMÚ), na které píše bakalářskou práci; každá katedra upravuje postup přihlašování samostatně
 3. V případě skládání SBZ na KFÚA přihlásit se na SBZ prostřednictvím této přihlášky, kterou odešlete sekretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz)
 4. Sekretářka potvrdí studentovi e-mailem přijetí přihlášky na SBZ
 5. Zapsat si v InSISu předmět UFR (státní bakalářská zkouška) a 1OBP (obhajoba bakalářské práce); studentům na KFUA je přihlašování na zkoušky/obhajoby na konkrétní termín v InSIS zablokováno (přihlašuje pouze sekretářka katedry) => pokud jste si zapsali konkrétní termín u předmětů UFR či 10BP  v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře a nebudete moci zkoušku a obhajobu vykonat
 6. Uzavřít index u studijní referentky; potvrzení od studijní referentky přeposlat sektretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz)
 7. 2 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci do InSISu ve formátu PDF
 8. 1 týden před obhajobou předat požadovaný počet výtisků sekretářce KFÚA (místnost 125 NB); minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi, který se předkládá k obhajobě a který je po jejím proběhnutí vrácen studentovi; další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě
 9. Před obhajobou si přečíst posudek vedoucího práce a oponenta a připravit se na obhajobu bakalářské práce (u bakalářské práce není prezentace v PowerPointu)
 10. V den státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce přijít do školy ráno/odpoledne (na nástěnce u místnosti 125 NB bude rozpis místností a zkušebních komisí)
Obsah SBZ Účetnictví a finanční řízení podniku:
 • Okruhy otázek ke stažení v InSIS, ident předmětu UFR
Odhlašování z obhajoby BP/SBZ:

Odhlášení z termínu státní bakalářské zkoušky/obhajoby bakalářské práce lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky/obhajoby, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.

V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

Upozornění:
 • Zadání BP musí být vypracováno, vloženo do InSISu a odevzdáno na sekretariátě katedry nejpozději tři měsíce před předpokládaným datem její obhajoby. Zadaní vyplňuje do InSIS vedoucí práce v součinnosti se studentem
 • V průběhu semestru se SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají.
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají.
 • V době přerušení studia nelze skládat SBZ, ani obhajovat BP
Obecné tipy:
 • Přestože zadání BP musí být v InSIS vloženo (nejpozději) 3 měsíce před datem konání obhajoby, doporučujeme oslovit potenciálního vedoucího nejpozději na začátku 5. semestru (při záměru obhajovat v 6. semestru v červnu) – ne vždy bude mít preferovaný vedoucí kapacitu a bude nutné oslovit jiného
 • Prezentace části BP (jedné ucelené kapitoly) je součástí hodnocení předmětu 1FU392 -> předmět si zapište, až když máte vybrané téma práce a vedoucího (i proto řešit zadání BP v dostatečném předstihu)
 • Vlastní zpracování práce dle pokynů vedoucího (konzultace možné nejen osobně, ale i přes MS Teams, tj. i v případě účasti na výměném pobytu apod.)