Bakalářské práce a státní bakalářské zkoušky

Klíčové okamžiky:
Nejbližší termíny SBZ 7. a 15.9.2020
Termín pro odevzdání přihlášky 14.8.2020

 

 • studentům je přihlašování na zkoušky/obhajoby na KFUA v InSIS zablokováno => pokud jste si zapsali termín v rámci některého z předmětu UFR + 1OBP nebo UC1_2, UC2_4 + 1ODP v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře
Povinnosti při přihlašování na SBZ a k obhajobě BP:
 1. Dodržovat obecné požadavky stanovené fakultními předpisy
 2. Student programu Účetnictví a finanční řízení podniku se přihlašuje na SBZ a obhajobu BP na té katedře (tj. KFÚA, KFOP nebo KMÚ), na které píše bakalářskou práci; každá katedra upravuje postup přihlašování samostatně
 3. V případě skládání SBZ na KFÚA přihlásit se na SBZ prostřednictvím této přihlášky, kterou odešlete sekretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz)
 4. Sekretářka potvrdí studentovi e-mailem přijetí přihlášky na SBZ
 5. Zapsat si v InSISu předmět UFR (státní bakalářská zkouška) a 1OBP (obhajoba bakalářské práce); studentům na KFUA je přihlašování na zkoušky/obhajoby na konkrétní termín v InSIS zablokováno (přihlašuje sekretářka) => pokud jste si zapsali konkrétní termín  v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře
 6. Uzavřít index u studijní referentky; potvrzení od studijní referentky přeposlat sektretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz)
 7. 2 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci na stránkách KFÚA do systému EPHORUS pro kontrolu plagiátorství
 8. 2 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci do InSISu ve formátu PDF
 9. 1 týden před obhajobou předat požadovaný počet výtisků sekretářce KFÚA (místnost 125 NB); minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi, který se předkládá k obhajobě a který je po jejím proběhnutí vrácen studentovi; další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě
 10. Před obhajobou si přečíst posudek vedoucího práce a oponenta a připravit se na obhajobu bakalářské práce (u bakalářské práce není prezentace v PowerPointu)
 11. V den státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce přijít do školy ráno/odpoledne (na nástěnce u místnosti 125 NB bude rozpis místností a zkušebních komisí)
Obsah SBZ Účetnictví a finanční řízení podniku:
 • Okruhy otázek ke stažení v InSIS, ident předmětu UFR
Údaje pro vložení práce do Ephorus:
Odhlašování z obhajoby BP/SBZ:

Odhlášení z termínu státní bakalářské zkoušky/obhajoby bakalářské práce lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky/obhajoby, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.

V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

Upozornění:
 • Zadání BP musí být vypracováno, vloženo do InSISu a odevzdáno na sekretariátě katedry nejpozději tři měsíce před předpokládaným datem její obhajoby. Zadaní vyplňuje do InSIS vedoucí práce v součinnosti se studentem
 • V průběhu semestru se SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají.
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají.
 • V době přerušení studia nelze skládat SBZ, ani obhajovat BP