Průběh Ph.D. studia na KFÚA

Doktorský studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku lze studovat:

 • v prezenční (student dostává stipendium), nebo kombinované formě (bez stipendia)
 • v českém (zdarma), nebo anglickém jazyku (školné 5,000 €/rok)

Studijní povinnosti:

 • prezenční i kombinovaná forma:
  • složení zkoušek z 5 předmětů
  • složení státní doktorské zkoušky
  • vlastní výzkum
  • mezinárodní mobilita
  • obhajoba dizertační práce
 • pouze prezenční forma:
  • výuka v předmětech (obvykle 2 výukové jednotky za semestr)
  • podíl na organizačních pracech katedry (závěrečné testy; státní zkoušky BS + NMS; organizace konferencí, školení apod.)

Předměty doktorského studia:

 • výchozí přehled hlavních konceptů, teorií a metodologických přístupů tvořící jádro výzkumu disciplíny (Standardizace finančního účetnictví; Manažerské účetnictví; Finance podniku)
 • zasazení do ekonomického rámce (Ekonomie)
 • vybavení potřebnými nástroji pro zpracování kvantitativních a kvalitativních dat (Statistika a ekonometrie)

Státní doktorská zkouška:

 • podmínky: složení všech zkoušek z 5 předmětů + aktivní vystoupení na konferenci + min. 1 článek v recenzovaném vědeckém časopisu
 • obsah: v rozsahu povinných 3 předmětů (Standardizace finančního účetnictví; Manažerské účetnictví; Finance podniku)

Vlastní výzkum:

 • publikační činnost:
  • za celé studium min. 2 články v recenzovaných vědeckých časopisech (přitom min. 1 v časopise v databázi Web of Science nebo Scopus)
  • min. 1 aktivní vystoupení na mezinárodní konferenci
 • zapojení se do výzkumných projektů

Mezinárodní mobilita:

 • během studia výjezd na zahraniční univerzitu min. po dobu 1 měsíce, nebo
 • zapojení se do mezinárodního vědeckého projektu s následnou publikací článku v zahraničním časopisu

Dizertační práce:

 • podmínky: složená SDZ; splněná publikační činnost a splněná mezinárodní mobilita
 • forma dizertační práce:
  • monografie (detailně zpracovaný vlastní výzkum vybraného dílčího tématu)
  • soubor vědeckých článků (min. 3 články v recenzovaných vědeckých časopisech, kdy alespoň 1 článek v časopise indexovaném v databázi Web of Science nebo alespoň 2 články v časopisech v databázi Scopus)
 • prezentace dizertační práce:
  • prezentace záměru před katedrou (po schválení záměru začíná student zpracovávat dizertaci pod vedením školitele)
  • 2-3 průběžné prezentace před katedrou s představením průběžné rozpracovanosti (diskuse, návrhy změn)
  • malá obhajoba „předfinální“ verze před katedrou
  • velká obhajoba finální verze před komisí pro obhajobu

Volba mezi prezenční a kombinovanou formou:

Jednoznačně vyšší přidanou hodnotu má prezenční forma (studenti jsou v kontaktu s celou katedrou; schůze katedry jsou spojené s interními odbornými workshopy; zapojení do projektů pro veřejnou správu a praxi; zlepšování prezentačních schopností).

Více povinností u prezenční formy studia (zejména výuka v předmětech a s tím spojené organizační záležitosti) je kompenzováno přiznaným stipendiem, které nepodléhá zdanění.

Vzhledem ke skutečnosti, že Ph.D. studium v prezenční formě je výrazně prospěšnější pro doktoranda i katedru, jsou při převisu přihlášek upřednostňování uchazeči o prezenční formu.

Kritérium Prezenční forma studia Kombinovaná forma studia
Stipendium Ano (fixní základ + variabilní složka dle vyhlášky děkana 1/2010 a dodatku) Ne
Výuka v předmětech Povinně (obvykle 2 vyučovací jednotky za semestr) Dobrovolně na základě dohody se školitelem a vedoucím katedry
Vedení kvalifikačních prací Ano Ne
Organizační výpomoc Ano Ne
Zkoušky z 5 předmětů Ano Ano
Státní doktorská zkouška Ano Ano
Mezinárodní mobilita Ano, min. v rozsahu stanoveném studijními předpisy Ano, min. v rozsahu stanoveném studijními předpisy
Publikační činnost Ano, min. v rozsahu stanoveném studijními předpisy Ano, min. v rozsahu stanoveném studijními předpisy
Dizertační práce Ano Ano