Přihláška k Ph.D. studiu

Doktorský studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku lze studovat:

 • v prezenční, nebo kombinované formě
 • v českém (zdarma), nebo anglickém jazyku (školné 5,000 €/rok)

Přihláška:

 • podává se výhradně elektronicky přes http://isis.vse.cz/prihlaska
 • uhrazení poplatku
 • ukončené magisterské vzdělání
 • strukturovaný životopis
 • přílohou přihlášky je esej

Zaměření eseje:

 • odborný článek na zvolené téma:
  • vymezení cíle, přehled relevantní literatury, identifikace otevřených výzkumných otázek/hypotéz, výsledky a diskuze, seznam použité literatury
  • může vycházet z diplomové práce, příp. může být řešit předpokládané zaměření dizertační práce (v tomto případě místo části výsledky a diskuze bude popsána metodologie – jaká data budou použita, jaké metody, jaké jsou předběžně očekávané výsledky)
 • předpokládané zaměření dizertační práce:
  • téma, jeho odůvodnění, metodologie, očekávané výsledky
  • jestliže odborný článek je orientován na předpokládané téma dizertace, zahrnout do článku

Seznam školitelů a možných okruhů dizertačních prací:

 • v případě zájmu o doktorské studium lze kontaktovat přímo zvažovaného školitele dle předpokládaného zaměření práce
 • okruhy témat jsou indikativní, nikoliv závazné (lze se školitelem domluvit i jiná vhodná témata)
 • současně doporučujeme kontaktovat vedoucího katedry ohledně organizačních záležitostí + konzultace ohledně vhodného školitele (zejména v případě, kdy není předpokládané téma pokryto tabulkou)

BOKŠOVÁ Jiřina, doc., Ing., Ph.D. Účetnictví pojišťoven
DVOŘÁKOVÁ Dana, doc., Ing., Ph.D. IFRS
Účetnictví zemědělství
Účetnictví udržitelného rozvoje
JANHUBA Miloslav, prof., Ing., CSc. Bilanční analýza
Historie účetnictví
KRÁLÍČEK Vladimír, doc., Ing., CSc. Řízení kvalita auditu
Protiprávní jednání v hospodářské činnosti a jeho odhalování
Profesní etika
MEJZLÍK Ladislav, doc., Ing., Ph.D. ICT v účetnictví a auditu
Digitalizace účetnictví
IFRS
MÜLLEROVÁ Libuše, prof., Ing., CSc. Auditorské a neauditorské služby
Propojení účetnictví a práva
Propojení účetnictví a daní
PROCHÁZKA David, doc., Ing., Ph.D. Lobbing při tvorbě účetních předpisů
Textová analýza výročních zpráv a účetních závěrek
Účetnictví klimatických změn
Účetnictví elektromobility
Ekonomické dopady implementace IFRS
Alternativní měřítka výkonnosti v účetních závěrkách dle IFRS
Účetnictví profesionálního sportu
ROUBÍČKOVÁ Jaroslava, doc., Ing., CSc. Profesní etika
Účetnictví zahraničních poboček
ZELENKA Vladimír, doc., Ing., Ph.D. Konsolidace
Oceňování v účetnictví
Účetnictví veřejného sektoru
ZELENKA Vladimír, doc., Ing., Ph.D. Mezinárodní harmonizace účetnictví
Účetnictví udržitelného rozvoje

Další informace k přijímacímu řízení na webu fakulty a na webu školy.