Odborné zaměření

Profil katedry

Posláním katedry je připravovat kvalitní absolventy, kteří se uplatní ve vedoucích funkcích v profesi účetních a auditorů v národním i mezinárodním kontextu. Vzdělání je investicí do lidského kapitálu, která by měla přinášet užitek v dlouhodobém horizontu. Proto připravujeme studenty nikoliv pouze na uplatnění v praxi okamžitě po absolutoriu, ale též je vybavujeme potřebným teoretickým zázemím, s pomocí kterého budou schopni se pružně přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce.

Lidé

Katedra finančního účetnictví a auditingu je největším pracovištěm tohoto zaměření v ČR. V současnosti na katedře působí přibližně 50 kmenových zaměstnanců a doktorandů. S katedrou též spolupracuje řada významných spolupracovníků z podnikatelské praxe i veřejné správy. Personální složení katedry a její aktivní participace v profesi zaručuje vysokou odbornou specializaci katedry ve všech oblastech finančního účetnictví a auditingu a je garancí dlouhodobé kvality a stability pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti katedry.

Odborné zaměření

 • Účetnictví podnikatelských subjektů podle českých účetních předpisů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a amerických účetních předpisů (US GAAP)
 • Účetnictví státu (veřejného sektoru) podle českých účetních předpisů a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor
 • Účetnictví neziskových organizací
 • Externí a interní audit
 • Účetnictví fúzí a akvizicí
 • Konsolidovaná účetní závěrka
 • Odvětvová účetní specifika (zemědělství, pojišťovny, banky, insolvence)

Výuka

Katedra zabezpečuje výuku základních teoretických, profilujících i volitelných předmětů na všech třech stupních studia (bakalářské, magisterské, doktorské) v rámci studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Přibližně 40 předmětů garantovaných katedrou pokrývá celé spektum finančního účetnictví a auditingu (viz Odborné zaměření). S ohledem na mezinárodní charakter účetnictví jsou studentům nabízeny i kurzy v angličtině.

Věda

Katedra je činná jak v základním výzkumu, tak v aplikovaném výzkumu pro potřeby praxe (stanoviska a metodiky pro podnikatelské subjekty i pro orgány veřejné správy). Tématicky se výzkum překrývá s odborným zaměřením katedry s důrazem na specifika implementace IFRS v tranzitivních ekonomikách, aplikací ekonomických teorií v účetnictví, oceňováním a využitím matematického modelování ve finančně-účetním výzkumu.

Spolupráce s praxí

Katedra úzce spolupracuje s orgány státní správy (ministerstvo financí, ministerstvo spravedlnosti) i profesními organizacemi (Národní účetní rada, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora certifikovaných poradců), ať již formou aktivního působení v daných institucích, nebo formou přednášek představitelů institucí ve výuce. Členové katedry působí též v poradní skupině Ministerstva financí ČR pro oblast účetnictví a daní. Díky takto rozsáhlé spolupráci s praxí je zajištěno průběžné promítání změn v externím prostředí a požadavků praxe do výuky, a to v předstihu než jsou změny účinné.

Historie

Dnešní struktura katedry vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší jediné katedry účetnictví na dvě katedry:

 • katedru finančního účetnictví (v roce 2006 byl pozměněn název na katedru finančního účetnictví a auditingu)
 • katedru manažerského účetnictví (viz www stránky KMÚ).

Katedra účetnictví má velmi bohatou a dlouhou historii své existence. Na Vysoké škole ekonomické v Praze je od jejího založení v roce 1953 a po celou dobu patřila k největším katedrám školy. To platí i v současnosti po oddělení katedry manažerského účetnictví.
Podrobnější informace o historii katedry účetnictví najdete v:

 • Kronice katedry účetnictví 2003 – vydané v roce 2003 při příležitosti 50. let založení VŠE v Praze nebo v
 • Kronice katedry účetnictví 2011 – vydané v roce 2011 při příležitosti 20. let založení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • V níže přiložené prezentaci prof. Janhuby z vystoupení na VŠE Alumni Homecoming (21. října 2023): poslední část prezentace (od slidu 37)