Diplomové práce

Klíčové okamžiky:
  • Výběr tématu a vedoucího DP: témata dle jednotlivých vedoucích a kapacity jednotlivých vedoucích
  • Zapsání a absolvování předmětu 1FU562
  • Vyplnění a odevzdání předběžné přihlášky k obhajobě; termíny pro přihlášení zde
  • Zapsat si kurz 1ODP v InSIS (přihlašuje se pouze předmět, nikoliv termín: termín přiděluje sekretářka a studentům KFUA je přihlašování na konkrétní termín v InSIS zablokováno  => pokud jste si zapsali konkrétní termín  v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře a obhajobu nebude moci vykonat)
  • Odevzdání práce připravené dle vzorové šablony na sekretariátu KFÚA (minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi; další výtisky – pro vedoucího a pro oponenta – se odevzdávají, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě).
  • Obhajoba diplomové práce

 

Dokumenty:

 

Odhlašování z obhajoby DP:

Odhlášení z termínu obhajoby diplomové práce lze provést nejpozději 14 dní před datem konání obhajoby, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.

V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

 

Upozornění:
  • Zadání DP musí být vypracováno, vloženo do InSISu a odevzdáno na sekretariátě katedry nejpozději šest měsíce před předpokládaným datem její obhajoby; zadaní vyplňuje do InSIS vedoucí práce v součinnosti se studentem
  • V průběhu semestru se obhajoby DP na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají
  • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna, obhajoby DP na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají
  • V době přerušení studia nelze obhajovat DP