Diplomové práce

Klíčové okamžiky:
 • Výběr tématu a vedoucího DP: témata dle jednotlivých vedoucích a kapacity jednotlivých vedoucích
 • Zadání DP do InSIS (vedoucí práce) a elektronické schválení DP přes InSIS (nejprve student, následně vedoucí DP a vedoucí katedry/garant programu)
 • Zapsání a absolvování předmětu 1FU562
 • Vyplnění a odevzdání předběžné přihlášky k obhajobě; termíny pro přihlášení zde
 • Zapsat si kurz 1ODP v InSIS (přihlašuje se pouze předmět, nikoliv termín: termín přiděluje sekretářka a studentům KFUA je přihlašování na konkrétní termín v InSIS zablokováno  => pokud jste si zapsali konkrétní termín  v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře a obhajobu nebude moci vykonat)
 • Odevzdání práce připravené dle vzorové šablony na sekretariátu KFÚA (minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi; další výtisky – pro vedoucího a pro oponenta – se odevzdávají, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě).
 • Obhajoba diplomové práce

 

Dokumenty:

 

Přihlašování a odhlašování z obhajoby DP:

Obhajoby DP (a SZZ) se konají v září (před začátkem zimního semestru), v lednu/únoru (zkouškové období zimního semestru) a květen/červen (zkouškové období letního semestru). Přihlášení do přislušného bloku se provádí vyplněním a zasláním předběžné přihlášky do termínu stanoveného zde.

Studenti si termín obhajoby DP nevybírají, z organizačních důvodů (zajištění účasti vedoucího/oponenta DP; možnost účasti na SZZ a obhajobě ve stejný den atd.) je jim přidělován.

Odhlášení z přiděleného termínu obhajoby diplomové práce lze provést nejpozději 14 dní před datem konání obhajoby, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.

V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

 

Upozornění:
 • Zadání DP musí být vypracováno, vloženo do InSISu a odevzdáno na sekretariátě katedry nejpozději šest měsíce před předpokládaným datem její obhajoby; zadaní vyplňuje do InSIS vedoucí práce v součinnosti se studentem
 • V průběhu semestru se obhajoby DP na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna, obhajoby DP na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají
 • V době přerušení studia nelze obhajovat DP