IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Dne 28. května 2020 vydala IASB doplnění standardu IFRS 16 Leasingy pod označením Covid-19-Related Rent Concessions: Amendment to IFRS 16, který obsahuje praktickou úlevu pro nájemce v souvislosti s nájemními koncesemi (odpuštění nájemného či odklad plateb v čase – angl. rent concession), které byly jednotce přiznány jako přímý důsledek řešení ekonomických dopadů aktuální pandemie COVID-19.

Původní kontext IFRS 16

V kontextu IFRS 16 představuje sleva na nájemném či odklad platby nájemného událost, která zakládá povinnost účetní jednotce posoudit, zda nedošlo ke změně leasingové smlouvy (angl. lease modification – viz IFRS16.44–46). Jestliže se jedná o změnu smlouvy, účetní jednotka musí přepočítat hodnotu leasingového závazku (na základě aktualizovaného splátkového kalendáře a nově zjištěné diskontní sazby) a provést úpravu ocenění aktiva práva užití (Right-of-Use). Nájemci (zejména z oblasti maloobchodu) by v důsledku aktuálního vývoje museli individuálně posuzovat velké množství nájemních smluv. Vlastní rozhodnutí, zda došlo k modifikaci smlouvy, je přitom složitý právní problém, kdy se musí mj. vzít v úvahu, zda smlouva či obecné právní předpisy obsahují ustanovení, která řeší změny smluv v důsledku pandemie (např. s odkazem na vyšší moc apod.).

Podstata schváleného doplnění IFRS 16

IASB doplnila do IFRS 16 odstavce 46A a 46B, které umožňují nájemci rozhodnout, že nebude posuzovat, zda nájemní koncese představuje změnu leasingové smlouvy. Využije-li tuto praktickou úlevu, zachytí změny v leasingových platbách stejným způsobem, jako kdyby se jednalo změnu, která nekonstituje modifikaci leasingové smlouvy.

Účetní řešení odpuštěného nájemného:

  • analogický postup jako u negativních variabilních leasingových plateb podle IFRS16.38, tj. odúčtování části leasingového závazku do zisku za období (postup v souladu s IFR9.3.3.1)

Účetní řešení odložených plateb nájemného:

  • aplikace IFRS16.36, tj. standardní navyšování leasingového závazku o naběhlý úrokový náklad a snižování leasingového závazku při úhradě splátky

Podmínky aplikace praktické úlevy

IFRS16.46B stanovuje tři podmínky pro využití praktické úlevy:

  • změna nájemného musí být takové povahy, že protihodnota v leasingu je po změně stejná nebo nižší než těsně před změnou (tj. jsou vyloučeny takové změny, který by navyšovaly hodnotu leasingového závazku s výjimkou efektu časové hodnoty peněz)
  • jakékoliv snížení leasingových splátek se týká pouze plateb s původní splatností nejpozději do 30. června 2021
  • nedochází k žádným dalším významným úpravám leasingové smlouvy

IASB zvolila rules-based přístup místo obvyklého principle-based přístupu a omezuje možnost volby zjednodušeného zobrazení pouze u těch slev na nájemném, které jsou přímým důsledkem aktuální pandemie COVID-19 a které se týkají plateb do konce června 2021. Jestliže se nájemce s pronajímatelem dohodnou (případně stát svým opatřením rozhodne), že sleva či odpuštění nájemného se přiznává např. až do srpna 2021, poté účetní jednotka zjednodušené účetní řešení zvolit nesmí. Na celou úpravu nájemného bude nutné aplikovat postupy pro modifikaci leasingu. Časový test má zamezit tomu, aby účetní jednotky ve vzdálených účetních obdobích neprohlašovaly nové koncese za pokračující důsledek současné pandemie a nesnižovala se tak srovnatelnost účetních závěrek.

Kromě výše uvedených třech podmínek je nutné respektovat doplňující podmínku pro použití zjednodušeného účetního postupu u COVID-19 nájemních koncesí obsaženou v obecném ustanovení IFRS16.2, podle kterého musí jednotky aplikovat postupy standardu konzistentně na všechny smlouvy s obdobnými ekonomickými vlastnostmi a v obdobných situacích.

Účetní jednotky musí v komentáři zveřejnit informaci o tom, že využily praktickou úlevu a dále musí uvést v komentáři částku změny v leasingových platbách vykázanou v zisku za období v důsledku využití této praktické úlevy.

Žádná změna u pronajímatelů

V případě účetního řešení nájemních koncesí na straně pronajímatelů se IASB rozhodla praktické zjednodušení nezavádět. Důvodem je mj. skutečnost, že IFRS 16 převzala u pronajímatelů účetní modely z IAS 17 (pronajímatelé tedy nečelí důsledkům přechodu na zcela nový účetní model, jako je tomu u nájemců). Současně IFRS 16 u pronajímatelů nestanovuje přesný postup pro změny leasingových plateb, které nejsou modifikací leasingové smlouvy. Případná praktická úprava by pak musela obsahovat nová kritéria pro uznání a oceňování, jejichž stanovení je časově náročný postup, čímž by došlo ke zdržení projektu. V neposlední řadě jsou požadavky IFRS 16 na účetnictví pronajímatele provázány s ostatními standardy (zejména IFRS 9, IFRS 15 a IAS 40) a případné zjednodušení by mohlo mít nezamýšlené negativní důsledky na užitečnost informací požadovaných těmito standardy.

Celý text Covid-19-Related Rent Concessions: Amendment to IFRS 16 je volně ke stažení zde

Informace k procesu přijetí EU

EFRAG rozhodl o zrychleném režimu projednání a spojení přípravy Comment letter pro IASB s Endorsement Advice pro Evropskou komisi. Rovněž tak EK plánuje schválit tuto změnu ve zrychleném režimu tak, aby účetní jednotky mohly zjednodušené účetní řešení použít již od 1. června 2020, včetně možnosti dřívější aplikace tak, jak je stanoveno v textu IASB.

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19