doc. Ing. David PROCHÁZKA, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 124 NB
Linka: 5125
Email: prochazd@vse.cz
Konzultační hodiny:
InSIS
Web: https://name.vse.cz/prochazd/
Profily:
ResearchGate; Google Scholar; publikace
ID: ORCID; Scopus; ResearchID
Vzdělání a zahraniční stáže
 • 2008: Doktorské studium (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) na FFÚ VŠE v Praze; disertační práce Účetní a ekonomické pojetí zisku ve vzájemných souvislostech“.
 • 2004: Magisterské studium (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) na FFÚ VŠE v Praze, diplomová práce „Inflační účetnictví“.
 • 2006: Bakalářské studium (obor Ekonomie) na FSV UK.
 • 1998: Středoškolské vzdělání na Obchodní akademii v Chrudimi.
 • Studijní a přednáškové pobyty:
  • 2018-2019: stáž na Universität Regensburg
  • 2014: stáž na Universität Graz
  • 2014: stáž na Universität Zürich
  • 2013: stáž na Tilburg University
  • 2007: přednáškový pobyt na Žitomirské universitě (téma „Accounting Harmonisation in the EU“)
Zaměstnání a odborná praxe
 • 2007 – nyní: docent (od roku 2015) a odborný asistent (2007-2015) na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze; od roku 2012 zástupce vedoucího katedry a od roku 2014 vedoucí katedry
 • 2009 – nyní: Externí spolupráce na přípravě IFRS závěrek u významných českých podniků v oboru energetika a IT
 • 2009 – 2012: IFRS specialista ve společnosti VEMEX
 • 2007 – 2009: Vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM PRAHA
 • Zaměření na reporting v nadnárodních společnostech a s tím spojenou přípravu účetních závěrek dle IFRS; dále tvorba účetní metodiky ve vazbě na zpracování účetních závěrek (zejména s ohledem na usnadnění konverze „českého účetnictví“ na IFRS); zpracování odborných posudků (v oblasti účetnictví, financí, ekonomiky podniku)
Odborné zaměření
 • Výzkumná témata:
  • specifika implementace IFRS v transitních ekonomikách a nekótovanými společnostmi
  • účetní a ekonomický koncept zisku, oceňování
  • reporting účetních informací v rámci nadnárodních koncernů
  • technická stránka konverze účetních závěrek
  • účetnictví profesionálního sportu
  • účetní regulace a tvorba účetních standardů
 • Řešitel/člen řešitelských týmů projektů Grantové agentury České republiky
Výuka
Další aktivity
 • Člen EFRAG TEG member (od dubna 2020)
 • Evropská účetní asociace: člen od 2007; 2017-2023 National representative v EAA Board
 • Lektor na školeních pořádaných Komorou auditorů ČR, Controller Institutem, VŠE v Praze, atd.
 • Podíl na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii
 • Spoluúčast na recenzích českého překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, který zajišťuje Nejvyšší kontrolní úřad
 • Od roku 2006 spolupráce s časopisem Účetnictví a internetovým portálem Účetní svět/Účetní kavárna
 • Člen (od roku 2005) a předseda (od roku 2006) organizačního výboru The Annual Conference on Finance and Accounting (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
 • Editor European Financial and Accounting Journal (od roku 2014); místopředseda redakční rady Českého finančního a účetního časopisu (od roku 2016); člen Redakční rady Journal of Accounting and Management Information Systems (od roku 2015)