Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
PROCHÁZKA David, doc., Ing., Ph.D

Související stránky

Funkce: vedoucí katedry
Místnost: 124 NB
Linka: 5125
Email: prochazd@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS
www: https://webhosting.vse.cz/prochazd/

Vzdělání a zahraniční stáže

 • 2008: Doktorské studium (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) na FFÚ VŠE v Praze; disertační práce Účetní a ekonomické pojetí zisku ve vzájemných souvislostech“.
 • 2004: Magisterské studium (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) na FFÚ VŠE v Praze, diplomová práce „Inflační účetnictví“.
 • 2006: Bakalářské studium (obor Ekonomie) na FSV UK.
 • 1998: Středoškolské vzdělání na Obchodní akademii v Chrudimi.
 • Studijní a přednáškové pobyty:
 • 2014: stáž na Universität Graz
 • 2014: stáž na Universität Zürich
 • 2013: stáž na Tilburg University
 • 2007: přednáškový pobyt na Žitomirské universitě (téma „Accounting Harmonisation in the EU“)

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2007 – nyní: docent (od roku 2015) a odborný asistent (2007-2015) na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze; od roku 2012 zástupce vedoucího katedry a od roku 2014 vedoucí katedry
 • 2009 – nyní: Externí spolupráce na přípravě IFRS závěrek u významných českých podniků v oboru energetika a IT.
 • 2009 – 2012: IFRS specialista ve společnosti VEMEX.
 • 2007 – 2009: Vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM PRAHA.
 • Zaměření na reporting v nadnárodních společnostech a s tím spojenou přípravu účetních závěrek dle IFRS; dále tvorba účetní metodiky ve vazbě na zpracování účetních závěrek (zejména s ohledem na usnadnění konverze „českého účetnictví“ na IFRS); zpracování odborných posudků (v oblasti účetnictví, financí, ekonomiky podniku).

Odborné zaměření

 • Výzkumná témata:
 • specifika implementace IFRS v transitních ekonomikách a nekótovanými společnostmi
 • účetní a ekonomický koncept zisku, oceňování
 • reporting účetních informací v rámci nadnárodních koncernů
 • technická stránka konverze účetních závěrek
 • Řešitel/člen řešitelských týmů projektů Grantové agentury České republiky.

Výuka

Další aktivity

 • Lektor na školeních pořádaných Komorou auditorů ČR, Controller Institutem, VŠE v Praze, atd.
 • Podíl na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii.
 • Spoluúčast na recenzích českého překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, který zajišťuje Nejvyšší kontrolní úřad.
 • Od roku 2006 spolupráce s časopisem Účetnictví a internetovým portálem Účetní svět/Účetní kavárna.
 • Člen (od roku 2005) a předseda (od roku 2006) organizačního výboru The Annual Conference on Finance and Accounting (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze).
 • Editor European Financial and Accounting Journal (od roku 2014); místopředseda redakční rady Českého finančního a účetního časopisu (od roku 2016).
 • Od roku 2007 členem Evropské účetní asociace.

 

– – – – – – – – – – – –

Academic Degrees

 • 2008: Ph.D. degree (specialisation Accounting and Corporate Financial Management) at Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague.
 • 2004: Master degree (specialisation Accounting and Corporate Financial Management) at Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague.
 • 2006: Bachelor degree (specialisation Economics) at Faculty of Social Sciences, Charles University.
 • Study and research stays:
 • 2014: managerial stay at Universität Graz
 • 2014: managerial stay at Universität Zürich
 • 2013: managerial stay at Tilburg University
 • 2007: lecture stay at Zhitomir University (topic „Accounting Harmonisation in the EU“)

Professional Experience

 • 2007 – now: Associate Professor at the Department of Financial Accounting and Auditing University of Economics, Prague; from 2012 the Deputy Head and from 2014 the Head of Department.
 • 2009 – now: Freelance cooperation on IFRS financial statements prepared by prominent Czech companies in energy and IT industry.
 • 2009 – 2012: IFRS specialist at company VEMEX.
 • 2007 – 2009: Head of the Controlling at company BARUM CENTRUM PRAHA.

Research Interest

 • IFRS adoption in transition countries and by non-listed companies
 • Accounting and economic concept of income
 • Corporate reporting in multinational companies
 • Conversion of financial statements

Pedagogy

Other Activities