Ing. Jan MOLÍN, Ph.D.

Funkce: odborný asistent
Místnost: NB120
Linka: 5156
Email: jan.molin@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS
 

 

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené získáním titulu Ph.D. v roce 2010
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 2000 až 2004 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Právo v podnikání) ukončené získáním titulu Ing.
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1996 až 2000 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené získáním titulu Bc.
 • V roce 2014 zahraniční stáž na Copenhagen Business School
 • V roce 2013 zahraniční stáž na Universität Regensburg
 • V roce 2012 zahraniční stáž na Stockholm School of Economics

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2011 – nyní: Vysoká škola ekonomická v Praze, odborný asistent, od roku 2014 zástupce vedoucího katedry
 • 1996 – nyní: MIVO s.r.o., jednatel
 • 1999 – nyní: daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky
 • 2013 – nyní: certifikovaný účetní registrovaný u Komory certifikovaných účetních

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva
 • Vztah účetnictví a daní
 • Profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních
 • Člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky („IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky“, řešení v letech 2012 – 2014)
 • Člen řešitelského týmu projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze („Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty“, řešení v roce 2014)

Výuka v předmětech

 • 1FU201 Účetnictví I.
 • 1FU311 Účetnictví a daně individuálního podnikatele
 • 1FU350 Daně v účetnictví ČR
 • 1FU561 Speciální seminář

Další aktivity

 • 2014 – nyní: předseda etické komise Komory certifikovaných účetních
 • 2014 – nyní: člen disciplinární komise Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2014 – nyní: organizační garant pedagogické konference pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2012 – nyní: člen Sekce pro otázky profese daňového poradce Komory daňových poradců České republiky
 • 2012 – nyní: zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky
 • 2006 – 2009: místopředseda Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Lektor na školeních pořádaných Komorou daňových poradců České republiky, Komorou certifikovaných účetních, Vysokou školou ekonomickou v Praze atp.
 • Moderátor daňové poradny serveru Podnikatel.cz

 

Academic Degrees and Research Stays

 • 2010: Doctoral degree Ph.D. (specialisation Accounting and Corporate Financial Management), University of Economics, Prague
 • 2004: Master degree Ing. (specialisation Accounting and Corporate Financial Management, secondary specialisation Business Law), University of Economics, Prague
 • 2000: Bachelor degree Bc. (specialisation Accounting and Corporate financial Management), University of Economics, Prague
 • Study and research stays:
  • 2014 research stay at Copenhagen Business School
  • 2013 research stay at Universität Regensburg
  • 2012 research stay at Stockholm School of Economics

Professional Experience

 • 2011 – now: University of Economics, Prague, lecturer, since 2014 Deputy Head of the Department
 • 1996 – now: MIVO s.r.o., Executive Officer
 • 1999 – now: Tax advisor registered in the Register of Tax Advisors kept by the Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic
 • 2013 – now: Certified Accountant registered with the Chamber of Certified Accountants

Research Interest

 • Relation between accounting regulations and other legal aspects
 • Relation between accounting and taxes
 • Professional liability of auditors, tax advisors and accountants
 • Member of the research team of the Grant Agency of the Czech Republic („IFRS as alternative accounting standards for determining the tax base: Impacts on Competitiveness of a Small Open Economy“, years 2012 – 2014)
 • Member of the research team of the Internal Grant Agency of University of Economics, Prague („Comparison of educational systems in the Czech Republic and other countries in the area of legal awareness of economic and property crimes with regards to accounting and fiscal aspects“, year 2014)

Teaching in courses

 • 1FU201 Accounting I.
 • 1FU311 Accounting and Taxes of an Entrepreneur
 • 1FU350 Taxes in Accounting CR
 • 1FU561 Special Seminar

Other activities

 • 2014 – now: Chairman of Ethical Committee of the Chamber of Certified Accountants
 • 2014 – now: Member of the Disciplinary Committee at the Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague
 • 2014 – now: Guarantee of Educational Conference held by the Department of Financial Accounting and Auditing, University of Economics, Prague
 • 2012 – now: Member of the Division for Matters Concerning the Profession of a Tax Advisor at the Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic
 • 2012 – now: Examining Commissioner of the Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic
 • 2006 – 2009: Deputy Head of the Academic Senate at the Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague
 • Lecturer at trainings held by the Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic, the Chamber of Certified Accountants, University of Economics, Prague, etc.
 • Moderator of online tax advisory section at Podnikatel.cz