Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
ŽÁROVÁ Marcela, doc., Ing., CSc.

Související stránky

Funkce: Proděkanka pro zahraniční vztahy a statutární zástupce děkana
Místnost: 143 NB
Linka: 5119
Email: zarova@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Habilitační řízení ukončené udělením titulu docent v roce 2006
 • Doktorské studium ukončené získáním titulu Ph.D./CSc. v roce 1992
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1979 až 1983 na Fakultě řízení ukončené získáním titulu Ing.
 • Studijní pobyt na Brunel University London (1991), University of Stirling (1992), Bocconi University (1996), Erasmus University Rotterdam (1996)
 • Učitelská mobilita Brunel University, West London (2013)
 • Intenzivní výuka na Université Lyon 3 – IAE Lyon (2010), Tecnológico de Monterrey – Campus Querétaro, Mexiko (2012, 2013)

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2009 – nyní: proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví
 • 2006 – 2009: poradkyně děkana Fakulty financí a účetnictví
 • 2002 – nyní: Vysoká škola ekonomická, odborný asistent / docent
 • 2000 – 2002: Ministerstvo financí, zástupce  ředitele odboru metodiky účetnictví
 • 2000 – 2002: negociátorka pro účetnictví a audit v přístupových jednání ČR do EU
 • 1983 – 2000: Vysoká škola ekonomická, odborný asistent

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Harmonizace účetnictví a regulace finančního účetnictví a výkaznictví v Evropě
 • Komparace evropských účetních systémů
 • Přeshraniční fúze
 • Integrované výkaznictví
 • Řešitelka projektu Grantové agentury České republiky „Komparativní analýza národních účetních a daňových system v EU s důrazem na přeshraniční fúze”, řešení 2010-2012
 • Členka řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky „Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech“, řešení 2008 – 2010
 • Členka řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, řešení 2005 – 2012)

Výuka v předmětech

 • 1FU301 Základy účetnictví v angličtině (garantka a vyučující)
 • 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví (garantka a vyučující)
 • 1FU251 Financial Accounting (garantka a vyučující)
 • Výuka “European Financial Reporting”  v rámci International Accounting program pro McCombs School of Business, University of Texas (pravidlně v červnu 2009-2014)

Další aktivity

 • Podíl na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii (1998 – 2005)
 • Členka redakční rady pro překlad IFRS (2000 – 2002)
 • Členka Evropské účetní asociace od roku (1997 – dosud)
 • Členka řídícího výboru Evropské účetní asociace (2005 – 2012)
 • Reprezentantka České republiky v Radě Evropské účetní asociace (2012 – dosud)
 • Zástupce Fakulty financí a účetnictví v Národní účetní radě (2002 – dosud)

 

Academic Degrees

 • (2006) Associate professor, University of Economics, Prague
 • (1992) Doctoral degree Ph.D./CSc., University of Economics, Prague
 • (1983) Master degree Ph.D./CSc., University of Economics, Prague
 • Study stays at Brunel University, West London (1991), University of Stirling (1992), Bocconi University (1996), Erasmus University Rotterdam (1996)
 • Teachers´ mobility Brunel University, West London (2013)
 • Visiting professor at the Université Lyon 3 – IAE Lyon in January 2010Tecnológico de Monterrey – Campus Querétaro, Mexiko (2012, 2013)

 

Professional Experience

 • 2009 – now: Vice-dean for Foreign Relations, Faculty of Finance and Accounting
 • 2006 – 2009: Adviser of  the Dean, Faculty of Finance and Accounting
 • 2002 – now: University of Economics, Prague, senior lecturer / associate professor
 • 2000 – 2002: Ministry of Finance, Vice-director
 • 2000 – 2002: negociator for accounting and auditing in EU for the Czech Republic
 • 1983 – 2000: University of Economics, Prague, assistant professor

 

Research interest

 • Harmonization of European accounting and regulation of financial accounting and reporting  in Europe
 • Comparison of European accounting regulatory systems
 • Cross-border mergers
 • Integrated reporting
 • Chief researcher of project „Comparative Analysis of the National Accounting and Tax Regulatory Systems on EU with Emphases on Cross-border mergers“ funded by the Czech Science Foundation, 2010 – 2012
 • Member of research team „Cost versus Benefit Analysis of IFRS Implementation in Czech Listed Companies“ funded by the Czech Science Foundation, 2008 – 2010
 • Member of research team „Development of Financial and Accounting Theory and its Application in Practice from Interdisciplinary Point of View“ registered by the Grant Agency under the registration provider’s code MSM, RP identification code 6138439903, 2005 – 2012

 

Teaching in courses

 • 1FU301 Fundamentals of Accounting in English
 • 1FU441 International Aspects of Financial Reporting
 • 1FU251 Financial Accounting (garantka a vyučující)
 •  “European Financial Reporting”, International Accounting program pro McCombs School of Business, University of Texas (pravidlně v červnu 2009-2014)

 

Other activities

 • Translation of  IAS and IFRS for European Union  (1998 – 2005)
 • Member of Editorial Board for Translation of  IAS and IFRS (2000 – 2002)
 • Member of the European Accounting Association (1997 – now)
 • Member of the EAA Management Committee (2005 – 2012)
 • Representant of the Czech Republic in the Board of EAA (2012 – now)
 • Member of the Czech National Accounting Board (2002 – now)