Termíny a podmínky státních závěrečných zkoušek

Nejbližší další termíny státních závěrečných zkoušek z hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku (dále jen SZZ), které jsou organizovány a vypisovány katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze se budou konat v souladu s harmonogramem akademického roku v období: 4.9. – 13.9. 2018
Předběžná přihláška musí být vyplněna a odevzdána : do 15.8. 2018
Informace o konkrétních termínech SZZ a umístění studentů v nich na základě předběžných přihlášek bude možné zjistit na sekretariátě KFÚA (nástěnce katedry, internetových stránkách) nejdříve od 27.8. 2018

Přihlášení k SZZ a obhajobě DP je podmíněno:

  • zapsáním mimosemestrálního kurzu  UC1_2, UC2_4 a DIP_D
  • následným zasláním vyplněné předběžné přihlášky sekretářce KFÚA (marie.purmenska@vse.cz)

Skládání SZZ je podmíněno:

  • splněním všech předepsaných studijních povinností (uzavřením indexu studijní referentkou). Splnění podmínky se prokazuje tímto postupem.

Konání obhajoby diplomové práce je podmíněno:

  • odevzdáním vytištěné diplomové práce na sekretariát KFÚA – 125 nb. Minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi. Další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě.
  • odevzdáváním potvrzení o vložení DP do InSISu (současně s odevzdáním vytištěné DP) minimálně 21 dní před obhajobou DP.
  • vložením DP do antiplagiátorského systému EPHORUS  minimálně 21 dní před obhajobou DP.

Odhlašování:

Odhlášení z termínu státní závěrečné zkoušky lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/charakteristika/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.
V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném zkušebním období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

Upozornění:

V období přerušení studia nelze skládat SZZ ani obhajovat diplomovou práci.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague