Termíny a podmínky státních závěrečných zkoušek

termín pro odevzdání přihlášky 15.8. 2018
termíny pro SBZ 11. a 12.9. 2018

Při odevzdání bakalářské práce a při přihlášování na státní bakalářskou zkoušku na katedře finančního účetnictví a auditingu je student povinen:

 1. Přihlásit se na SBZ prostřednictvím této přihlášky, kterou odešle sekretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz).
 2. Sekretářka potvrdí studentovi e-mailem přijetí přihlášky na SBZ;
 3. Vyčkat na vypsání termínu SBZ v InSISu;
 4. Po vypsání termínu v InSISu zapsat předmět UFR (státní bakalářská zkouška) a DIP_B (obhajoba bakalářské práce), obě části si student zapíše ve stejný den.
 5. Uzavřít index u studijní referentky; potvrzení od studijní referentky přeposlat sektretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz).
 6. 2 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci na stránkách KFÚA do systému EPHORUS pro kontrolu plagiátorství.
 7. 2 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci do InSISu ve formátu PDF
 8. 1 týden před obhajobou předat požadovaný počet výtisků sekretářce KFÚA (místnost 125 NB). Minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi, který se předkládá k obhajobě a který je po jejím proběhnutí vrácen studentovi. Další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě.
 9. Před obhajobou si přečíst posudek vedoucího práce a oponenta a připravit se na obhajobu bakalářské práce (u bakalářské práce není prezentace v power pointu).
 10. V den státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce přijít do školy ráno/odpoledne (na nástěnce u místnosti 125 NB bude rozpis místností a zkušebních komisí).

Odhlašování:

Odhlášení z termínu státní bakalářské zkoušky/obhajoby bakalářské práce lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky/obhajoby, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/charakteristika/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.

V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

 

Upozornění:

Zadaní BP musí být vypracováno, vloženo do InSISu a odevzdáno na sekretariátě katedry nejpozději tři měsíce před předpokládaným datem její obhajoby.

 • V průběhu semestru se SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají.
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague