Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
RANDÁKOVÁ Monika, Ing., Ph.D.

Související stránky

Funkce: odborná asistentka
Místnost: 121 NB
Linka: 5148
Email: randakm@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium ukončené získáním titulu Ph.D. v roce 2006
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1985 až 1989 na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončené získáním titulu Ing.

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1996 – nyní: Vysoká škola ekonomická v Praze, odborný asistent
 • 1993 – 1996: RoBiN s. r. o., RoBiN OIL, s. r. o., finanční ředitel
 • 1989 – 1993: Tranzitní plynovod, s. p., metodik účetnictví
 • 1996 – nyní: auditor registrovaný u KAČR

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Likvidace podniků bez právního nástupce
 • Insolvenční řízení, konkurz, reorganizace, osobní bankrot
 • Vedoucí řešitelského týmu projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze, FFÚ („Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regionů v ČR“, řešení 2014-2016)
 • Vedoucí řešitelského týmu projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze, FFÚ („Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů“, řešení 2012-2013)
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“, řešení 2005 – 2012)

Výuka v předmětech

 • 1FU202 Finanční účetnictví II.
 • 1FU484 Účetní řešení insolvence

Další aktivity

 • Lektor, KAČR

Academic Degrees

 • (2006) Doctoral degree Ph.D., University of Economics, Prague
 • (1989) Master degree Ph.D., University of Economics, Prague

Professional Experience

 • 1996 – now: University of Economics, Prague, senior lecturer
 • 1993 – 1996: RoBiN s. r. o., RoBiN OIL, s. r. o., Chief Financial Officer
 • 1989 – 1993: Tranzitní plynovod, s. p., Accounting Methodologies
 • 1996 – now: auditor

Research interest

 • Liquidation of the company without a legal successor
 • Insolvency proceedings, Bankruptcy, Reorganization, Debt Relief
 • Project team leader – Internal Grant Agency of University of Economics Prague (“Personal Bankruptcies of Individuals in the Czech Republic in Relation to Different Groups of Creditors“, 2014-2016)
 • Project team leader – Internal Grant Agency of University of Economics Prague (“Methods of Implementing the Reorganization of a Debtor in Bankruptcy and their Impact on Different Groups of Creditors”, 2012-2013)
 • Project team member – Research Plan of Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague, (“Development of Accounting and Financial Theory and its Application in Practice from Interdisciplinary Point of View”, 2005-2012)

Teaching in courses

 • 1FU202 Accounting II.
 • 1FU484 Accounting Solution of Bankruptcy

Other activities

 • Lecturer, Chamber of Auditors Czech Republic