Bakalářské práce a státní bakalářské zkoušky

Klíčové okamžiky:
Nejbližší termíny SBZ 2019
Termín pro odevzdání přihlášky 7.12.2018

 

Povinnosti při přihlašování na SBZ a k obhajobě BP:
 1. Dodržovat obecné požadavky stanovené fakultními předpisy
 2. Student programu Účetnictví a finanční řízení podniku se přihlašuje na SBZ a obhajobu BP na té katedře (tj. KFÚA, KFOP nebo KMÚ), na které píše bakalářskou práci; každá katedra upravuje postup přihlašování samostatně
 3. V případě skládání SBZ na KFÚA přihlásit se na SBZ prostřednictvím této přihlášky, kterou odešlete sekretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz)
 4. Sekretářka potvrdí studentovi e-mailem přijetí přihlášky na SBZ
 5. Vyčkat na vypsání termínu SBZ v InSISu
 6. Po vypsání termínu v InSISu zapsat předmět UFR (státní bakalářská zkouška) a 1OBP (obhajoba bakalářské práce), obě části si student zapíše ve stejný den
 7. Uzavřít index u studijní referentky; potvrzení od studijní referentky přeposlat sektretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz)
 8. 2 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci na stránkách KFÚA do systému EPHORUS pro kontrolu plagiátorství
 9. 2 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci do InSISu ve formátu PDF
 10. 1 týden před obhajobou předat požadovaný počet výtisků sekretářce KFÚA (místnost 125 NB); minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi, který se předkládá k obhajobě a který je po jejím proběhnutí vrácen studentovi; další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě
 11. Před obhajobou si přečíst posudek vedoucího práce a oponenta a připravit se na obhajobu bakalářské práce (u bakalářské práce není prezentace v PowerPointu)
 12. V den státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce přijít do školy ráno/odpoledne (na nástěnce u místnosti 125 NB bude rozpis místností a zkušebních komisí)
Obsah SBZ Účetnictví a finanční řízení podniku:
 • Okruhy otázek ke stažení v InSIS, ident předmětu UFR
Údaje pro vložení práce do Ephorus:
Odhlašování z obhajoby BP/SBZ:

Odhlášení z termínu státní bakalářské zkoušky/obhajoby bakalářské práce lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky/obhajoby, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.

V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

Upozornění:
 • Zadání BP musí být vypracováno, vloženo do InSISu a odevzdáno na sekretariátě katedry nejpozději tři měsíce před předpokládaným datem její obhajoby. Zadaní vyplňuje do InSIS vedoucí práce v součinnosti se studentem
 • V průběhu semestru se SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají.
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají.
 • V době přerušení studia nelze skládat SBZ, ani obhajovat BP