O nás

Z historie katedry

Katedra vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší jediné katedry účetnictví na dvě katedry:

Katedra účetnictví má velmi bohatou a dlouhou historii své existence. Na Vysoké škole ekonomické v Praze je od jejího založení v roce 1953 a po celou dobu patřila k největším katedrám školy. To platí i v současnosti po oddělení katedry manažerského účetnictví. V současnosti na katedře finančního účetnictví a auditingu ní pracuje více než 30 vlastních učitelů a doktorandů a dále s katedrou spolupracuje celá řada externích spolupracovníků. Takový počet učitelů umožňuje vysokou odbornou specializaci jednotlivých učitelů katedry a je garancí dlouhodobé stability katedry a její pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti.
Podrobnější informace o historii katedry účetnictví najdete v:

Výuka

Katedra finančního účetnictví a auditingu zabezpečuje na Fakultě financí a účetnictví v Praze výuku předmětů finančního účetnictví a auditingu

Podrobnější informace můžete nalézt na těchto webových stránkách v sekci Pro studenty.

Celoživotní vzdělávání a odborné akce pro veřejnost

V roce 2000 navázala katedra finančního účetnictví na tradici postgraduálního vzdělávání a pro odborníky z praxe zorganizovala dvousemestrální kurz zaměřený na mezinárodně uznávané účetní standardy, ketrý se setkal s velmi pozitivním ohlasem. S novým vysokoškolským zákonem byl tento kurz zařazen do systému celoživotního vzdělávání a v současnosti katedra organizuje pravidelně dva takové kurzy:

Kromě těchto kurů pro veřejnost připravuje katedra rovněž vzdělávací cykly na zakázku přímo podle požadavků konkrétních firem. Podrobnější informace můžete nalézt na těchto webových stránkách v sekci Vzdělávání pro veřejnost.

Zároveň katedra pořádá různé další akce:

Pracovníci

Na katedře účetnictví pracovala a pracuje řada významných odborníků v oblasti účetnictví, kteří prezentují katedru svojí publikační činností, přednáškovou činností pro různé vzdělávací a jiné organizace a činností v orgánech tuzemských i zahraničních profesních organizací a firem. Členové katedry v minulosti i v oučasnosti zastávali akademické funkce nejen v rámci fakulty, ale i na úrovni VŠE v Praze jako celku.

Katedra klade velký důraz na kvalifikační strukturu svých pracovníků a její zvyšování tím, že je trvale držitelem akreditace jak pro doktorské studium, tak i pro docentské habilitační a jmenovací profesorské řízení v oboru Účetnictví a finanční řízení. Na katedře trvale studuje a pracuje řada interních doktorandů, z nichž nejlepší po dokončení studia doplňují kolektiv katedry a nastupují na místa odborných asistentů.

Podrobné informace o jednotlivých pracovnících katedry najdete na těchto www stránkách v sekci Pracovníci.

Vědecká práce a publikační činnost

Katedra se dlouhodobě věnuje vědecké práci jejíž výsledky publikuje a přenáší do výuky. V rámci vědecko-výzkumné činnosti jsou pracovníci katedry řešitelé nepo členové řešitelských kolektivů řady vědeckých projektů.

Zejména se jedná o:

Podrobnější informace o vědecké práci katedry najdete na těchto www stránkách v sekci Věda a výzkum.

Pracovníci katedry jsou autoři nebo spoluautoři významných knižních publikací a článků v tuzemských i zahraničních časopisech. Jejich přehledy můžete najít prostřednictvím odpovídajícího odkazu na stránkách jednotlivých vyučujících.

Spolupráce s profesními organizacemi a praxí

Pracovníci katedry byly vždy aktivní nejen v akademických funkcích na VŠE v Praze, ale aktivně spolupracovali s praxí a účastnili se v práci profesních organizací a podíleli se na legislativním procesu v oblasti účetnictví, auditingu a daní.

Mezi hlavní profesní organizace v nichž je KFÚA zastoupena patří:

Mezi významné aktivity katedry patří také spolupráce s praxí. podniky:

Mezinárodní aktivity

Od roku roku 1999 obnovila katedra spolupráci se sesterskou katedrou účtovníctva Ekonomické univerzity v Bratislavě, a to formou společných konferencí, které se střídavě konají v na Slovensku a v České republice.

Již od roku 1989 se učitelé katedry aktivně účastní výročních kongresů Evropské účetní asociace (European accounting Association). Na základě mezinárodních aktivit pracovníků katedry a jejich činnosti v EAA byla VŠE v Praze pověřena organizací 27. výročního kongresu EAA, který se konal v prostorách VŠE v dubnu 2004. Kongresu se zúčastnil rekordní počet cca 1300 účastníků z celého světa a v jeho průběhu bylo předneseno více než 600 odborných příspěvků z oblasti účetnictví a finančního řízení podniků. Organizaci kongresu zabezpečovali zejména učitelé katedry finančního účetnictví a dále kateder manažerského účetnictví a katedry financí a oceňování podniku za přispění všech útvarů VŠE v Praze a externích firem.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague