Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
JANHUBA Miloslav, prof., Ing., CSc.

Související stránky

Funkce: profesor
Místnost: 128 NB
Linka: 5169
Email: mjanhuba@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • 2005 – jmenovací řízení ukončené udělením titulu profesor  (obor účetnictví a finanční řízení)
 • 1993 – habilitační řízení ukončené potvrzením titulu docent
 • 1990 – jmenování docentem pro obor účetnictví
 • 1982 – vědecká příprava (doktorské studium) ukončené získáním hodnosti CSc. v oboru odvětvové a průřezové ekonomiky, finance, úvěr, evidence
 • 1969 – 1974 vysokoškolské vzdělání absolvované na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončené získáním titulu Ing.
 • 1986 tříměsíční odborná stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakousku

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1975-1976 odborný referent výrobního plánu Čokoládovny Praha-Modřany, závod Orion
 • 1976-1987 Vysoká škola ekonomická, asistent, odborný asistent na katedře účetnictví
 • 1987-1989 DP ONV Praha 3, vedoucí softwarového pracoviště
 • 1989- nyní Vysoká škola ekonomická, odborný asistent, docent, profesor
 • 1990-2004 auditor, člen KAČR

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Teorie účetnictví
 • Historie účetnictví
 • Metodologie účetnictví pro podnikatelské subjekty
 • Odborný garant doktorského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku ve studijním programu Finance a účetnictví na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska 2005-2012)
 • Člen řešitelského týmu projektu IGS Hospodářské a sociální okolnosti vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1953
 • Člen Vědecké rady Centra pro dějiny VŠE v Praze

Výuka v předmětech

 • Teorie účetnictví pro doktorské studium (FU_901)
 • 1FU201 a 1FU211 Účetnictví I.
 • 4ST323 Vybrané ekonomické disciplíny – historie
 • 1FU561 Speciální seminář
 • Vedení disertačních a diplomových prací v oboru účetnictví a finanční řízení podniku

Education and internships

 • 2005 -Appointment procedures to the award of the title professor (major in accounting and financial management)
 • 1993 – Habilitation procedure completed confirming the title docent
 • 1990 – Appointed associate professor of accounting
 • 1982 – The scientific training (doctorate) completed the acquisition of CSc. in the field of sectorial and cross-sectorial economy, finance, credit, evidence
 • 1969 – 1974 Higher education completed at the University of Economics, Prague completed the acquisition of title Ing.
 • 1986, a three-month traineeship at Wirtschaftsuniversität Wien in Austria

Jobs and work experience

 • 1975-1976 specialist officer production plan Čokoládovny Praha-Modřany, Orion
 • 1976-1987 University of Economics, assistant, assistant professor in the Department of Accounting
 • 1987-1989 DP ONV Praha 3, the leading software workplace
 • 1989 – Now University of Economics, assistant professor, associate professor, professor
 • 1990-2004 auditor, member of the Chamber (KAČR)

Professional specialization and research activities

 • Accounting Theory
 • History of accounting
 • The methodology of accounting for business entities
 • Expert guarantor doctoral study Accounting and Financial Management in the program of Finance and Accounting at the Faculty of Finance and Accounting in Prague
 • Member of the research team of the Research Plan of the Faculty of Finance and Accounting, Economics, Prague (Development of Financial and Accounting Theory and its Application in Practice from an interdisciplinary perspective 2005-2012)
 • Member of the research team of the IGS Economic and social circumstances of founding the University of Economics, Prague in 1953
 • Member of the Scientific Board of the Centre for the History of the University of Economics in Prague

Teaching in subjects

 • Accounting Theory for Doctoral Studies (FU_901)
 • 1FU201 and 1FU211  Accounting I.(1)
 • 4ST323 Selected Economic Sciences – History
 • 1FU561 Special Seminar
 • Supervising of dissertations and theses in Accounting and Financial Management