Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
ČERNÝ Václav, Ing., Ph.D.

Související stránky

Funkce: odborný asistent
Místnost: 119 NB
Linka: 5177
Email: cernyvac@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a stáže:

 • Doktorské studium: Ukončené udělení titulu Ph.D. 2003, obor účetnictví a finanční řízení podniku, Fakulta financí a účetnictví VŠE V Praze
 • Vysokoškolské studium: ukončené obhajobou a státními závěrečnými zkouškami a udělením titulu Ing. v roce 1980, Fakulta národohospodářská, obor řízení a plánování NH, VŠE Praha

Zaměstnání a odborná praxe:

 • od r. 1993 – dosud  – VŠE, katedra finančního účetnictví a auditingu, odborný asistent,
 • 1993-1995 souběžný pracovní poměr, vedoucí odboru informační soustavy VŠE,
 • Od r.1980- do r.1992, Koospol a.s. a dceřiné firmy – různé funkce od vedoucího účtáren po ekonomického náměstka a tajemníka akciové společnosti.
 • Od roku 1996 dosud – auditor, registrovaný u KAČR,

Odborné zaměření a vědecká činnost:

 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska,
 • řešení 2005 – 2012),
 • Finanční účetnictví  obecná teorie,
 • Finanční účetnictví v zahraničním obchodě,
 • Účetnictví rozpočtových a příspěvkových organizacích
 • Specializované školení na e learning formu studia
 • Certifikát školitele IFRS Ministerstva financí ČR a ACCA (2004)

Výuka v předmětech:

 • 1 FU 201
 • 1 FU 202
 • Historicky: 1FU 304

Další aktivity:

 • Podíl na překladech standardů IAS/IFRS (standard IAS 20),
 • Člen akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 

Education and internships:

Postgraduate studies:

 • Finished title Ph.D. In 2003, majoring in Accounting and Financial Management, Faculty of Finance and Accounting Economics in Prague
 • University studies: finished defending a state final examinations and awarding the title Ing. in 1980, Faculty of Economics, majoring in management and planning, NH, Economics, Prague

 

Employment and professional experience:

 •  from r. 1993 – present – VŠE Department of Financial Accounting and Auditing, Assistant Professor,
 • 1993-1995 concurrent employment, head of information systems VŠE,
 • From r.1980- in 1992, Koospol Inc. and subsidiaries – various functions, from the head of accounting departments for economic and Deputy Secretary of the Company.
 •  From 1996 to now – auditor, registered with the Chamber,

Professional specialization and scientific activity:

 • Member of the research team of the Research Plan of the Faculty of Finance and Accounting Economics in Prague („Development of Financial and Accounting Theory and its Application in Practice from an interdisciplinary perspective, Solutions 2005 – 2012),
 • Financial accounting general theory,
 • Financial Accounting in foreign trade,
 • Accounting budgetary and contributory organizations
 • Specialized training e learning form of study
 • Certificate trainers IFRS Ministry of Finance and ACCA (2004)

 

Teaching courses:

 • 1 FU 201
 • 1 FU 202
 • Historically: 1FU 304

 

Other activities:

 • Share on translations of IAS / IFRS (IAS 20)
 • Member of the Academic Senate Faculty of Finance and Accounting Economics in Prague