doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.

Ladislav Mejzlik
Funkce: děkan Fakulty financí a účetnictví
Místnost: NB 104
Telefon: (+420) 224 095 101
Email: lmejzlik@vse.cz
Lidé na VŠE: InSIS
LinkedIn: Zobrazit profil na LinkedIn
QR Code

Po maturitě na Střední ekonomické škole v Blansku v roce 1980 (obor: všeobecná ekonomika) promoval v roce 1984 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor: ekonomické informace a kontrola – účetnicví). V roce 2003 obhájil doktorskou disertační práci na téma „Účetní formy a techniky“ a získal titul Ph.D., v roce 2006 završil úspěšně habilitační řízení obhajobou práce „Účetní informační systémy“ a získal hodnost docent. Od roku 1984 je zaměstnán nepřetržitě na katedře účetnictví. Nejprve jako asistent, od roku 1994 jako zástupce vedoucí katedry a od roku 2006 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl na čtyřleté funkční období zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Krátce byl členem Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, v letech 1990 – 2000 byl nepřetržitě členem (a poslední volební období tajemníkem) Akademického senátu VŠE v Praze. Po dobu svého členství v Akademickém senátu i po skončení členství v senátu až do roku 2006 byl členem Ekonomické komise senátu a poté členem Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet. Od roku 2007 je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví, Od roku 2014 také členem vedecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze a od roku 2015 vědecké rady Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Stáže na zahraničních univerzitách: MESI Moskva 1985, Hochshulle für Oekonomie Berlin 1990, Wirtschaftsuniversität Wien 1990, Stirling University 1994. Od roku 1995 je členem Evropské účetní asociace (EAA – European Accounting Association), v roce 2004 byl generálním tajemníkem výročního kongresu EAA v Praze, v roce 2005 byl na první volební období zvolen národním koordinátorem EAA pro ČR, v roce 2008 na druhé volební období. Od roku 2005 je členem Americké účetní asociace (AAA – American Accounting Association).

Odborně se specializuje na oblast využítí informačních a komunikačních technologií v účetnictví. Podílel se na lokalizaci zahraničních programových produktů pro vedení účetnictví do češtiny. Známy jsou jeho auditorské posudky a publikace recenzí programů pro vedení účetnictví na počítači. Od roku 2005 je národním koordinátorem EU pro implementaci XBRL v ČR. Na katedře finančního účetnictví je garantem kurzu 1FU403 Informační a komunikační technologie v účetnictví, který založil a od počátku vybudoval jeho obsah. Další oblastí jeho odborného zájmu je regulace a harmonizace účetnictví v mezinárodním měřítku. Od roku 2000 je koordinátorem prvního oficiálního překladu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS – International Financial Reporting Standards) do češtiny, a současně se jako překladatel podílel i na překladu jejich podstatné části a na revizích jejich překladu pro Evropskou unii jako člen Review Committe EU. Byl rovněž překladatelem významné části Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS International Public Sector Accounting Standards) do češtiny a členem redakční rady tohoto překladu v rámci projektu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Od roku 1994 je zapsán v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky, kde je zkouškovým komisařem, členem zkouškových komisí pro zkoušky auditorů a odborným garantem dílčí písemné auditorské zkoušky „Informační a komunikační technologie pro auditory“. Od roku 2005 je členem Výboru pro kontinuální profesní vzdělávání Komory auditorů ČR. V roce 2007 byl zvolen členem Výkonného výboru KA ČR. Počátkem roku 2008 byl jmenován předsedou výboru pro informační politiku a informační technologie KA ČR a stal se tiskovým mluvčím KA ČR. V letech 2010 a 2012 byl zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR, byl jmenován předsedou Výboru pro vnější vztahy a předsedou redakční rady časopisu Auditor vydávaného KA ČR.

Doc. Mejzlík se podílel jako spoluřešitel a řešitel na řešení řady vědeckých projektů, grantů a záměrů je členem redakčních rad odborných časopisů a je znám jako autor publikací a článků z oboru účetnictví. Jeho aktivity mimo VŠE v Praze zahrnují především přednáškovou a školící činnost, účetně-finanční a daňové poradenství a auditing. Od roku 2005 je jedním ze zástupců Fakulty financí a účetnictví v Národní účetní radě. V roce 2010 byl jmenován ministrem financí ČR členem Komise pro koncepce účetnictví.

Strukturované CV doc. Mejzlíka na stránkách FFÚ